Detta är syftet med den nya "förpackningslagen"

Att säkerställa effektiv hantering av avfall samt främja bättre design, återanvändning och återvinning av förpackningar är syftet med den nya lagen om producentansvar för förpackningar som träder i kraft 2025. Ju lättare det är att återanvända eller återvinna förpackningen, desto billigare blir det för producenterna. I princip omfattas all förpackning både i samband med produkter och leverans. Det finns dock en tröskel som gör att många inom designbranschen inte omfattas.

Det kan också löna sig att omforma sin förpackning för att göra den mer miljövänlig; mindre, återanvändbar, av återvunnet material, osv.. Foto: 123RF.com

Från och med den 1 januari 2025 träder en lag om utvidgat producentansvar för förpackningar i kraft. Samtidigt kommer det sannolikt att finnas krav på att man ska registrera sig i en register hos Dansk Producent Ansvar redan 2024. Producentansvaret gäller inte för de som producerar förpackningen, utan för de som använder den, både som förpackning för produkter och när varor skickas till kunderna. Med andra ord kommer den nya lagen om utvidgat producentansvar för förpackningar också att omfatta design- och inredningsbranschen.

I princip omfattas all förpackning. Alla produkter av vilken art och material som helst som används för förpackning, skydd, hantering och leverans från tillverkaren till användaren eller konsumenten och för presentation av varor.

"Det är första gången reglerna om producentansvar för förpackningar ska genomföras i sin helhet i Danmark. Producentansvaret ska vara fullt genomfört och träda i kraft senast den 1 januari 2025, och det berör ca 41 000 företag som förväntas omfattas av registreringskravet, som redan förväntas träda i kraft den 1 januari 2024", säger Producentansvar.dk, som vidare betonar att syftet med den nya lagen är att minska förbrukningen av förpackningar och öka insamling, återvinning och återanvändning av befintliga förpackningsmaterial.

Teknologisk Institut uppskattar därför att den totala kostnaden för hantering av förpackningsavfall för danska näringslivet kommer att uppgå till 1,3-1,8 miljarder danska kronor per år när producentansvaret införs.

I samband med det utökade producentansvaret har miljömålen för insamling och återvinning skärpts. Det innebär bland annat att företagen kommer att åläggas att organisera och betala för insamling och återvinning av sina egna förpackningar när förpackningen blir avfall. Syftet är att koppla produktionsfasen till avfallsfasen så att tillverkaren betalar den totala kostnaden för produktens miljöpåverkan - även när det blir avfall.

Tröskeln

För de flesta företag inom design- och inredningsbranschen finns det emellertid en tröskel på 8 ton förpackningsavfall per år.

Överskrider man 8 ton måste man som minsta rapportera mängd, typ (plast, papper, metall osv.) och säkerställa efterlevnaden av de designkriterier som fastställs i samband med miljögraduerade bidrag.

Om man ligger under tröskeln på 8 ton förpackningar per år är rapporteringen mindre omfattande och företagen åläggs mindre administrativa bördor. De måste dock fortfarande betala för hanteringen av sina förpackningar.

Den avgift man betalar under tröskeln kommer att vara en "flat fee" - ett genomsnittspris per ton förpackning som sätts på marknaden.

Överskrider man tröskeln betyder det dock inte att varje tillverkare måste organisera insamling från alla hushåll i landet för att hämta sin egen förpackning, fastslår Teknologisk Institut. I praktiken innebär det därför att tillverkare som genererar mer än 8 ton förpackning per år måste organisera sig i en kollektiv ordning som ansvarar på alla tillverkares vägnar. för uppgiften.

Kollektivordningen tar därmed på sig det juridiska och praktiska ansvaret på uppdrag av tillverkarna. Det kan göras genom att ingå avtal med kommunerna om insamling och sedan erbjuda förpackningsavfall till robotsortering och återvinning.

Konkret betalar man som producent en avgift som består av en administrationsavgift samt kostnader för avfallshantering (insamling, sortering, återvinning och försäljning) av den mängd förpackning som har lagts på marknaden, samt hänsyn till det miljögraduerade bidraget.

Kontaktinformation till kollektiva arrangörer:

VANA - Dansk Emballageansvar: www.vana.dk

Emballageretur: www.emballageretur.dk

RLG/RENE: www.rene-europe.com

Incitament för cirkulär design

Syftet med avgiftsmodellen är att avgiften ska baseras på hur lätt återvinningsbar förpackningen är och den värde som den återvunna råvaran kan ge. Det innebär att det blir billigare för företagen att använda förpackningar som lätt kan återanvändas i hög kvalitet. På så sätt skapar man ett incitament att designa cirkulära förpackningar genom att koppla produktion och avfallshantering.

Teknologisk Institut anser därför att det utökade producentansvaret kan bli ett mycket centralt verktyg i den cirkulära ekonomin. Alla som packar sina produkter måste nu ompröva sina förpackningar och förpackningsmaterial hela vägen till återvinning, och snabba och enkla lösningar är inte vägen framåt.

EU och Danmark har för närvarande följande prioriteringsordning för förpackningsavfallspyramiden:

Återanvändning av samma förpackning efter eventuell rengöring
Materialåtervinning
Förbränning med energiåtervinning
Biologisk nedbrytning/kompostering
Deponi
Det är slutanvändningen som avgör om förpackningsavfallet återvinns eller bränns med energiåtervinning.

Som företag bör ni vara uppmärksamma på dessa datum för de danska reglerna:

En producent eller importör som marknadsför förpackningar måste registrera sig senast den 31 mars 2024.
En producent eller importör som uteslutande marknadsför återvunna förpackningar måste först registrera sig från den 1 januari 2025.
En producent eller importör som börjar marknadsföra förpackningar efter den 31 mars 2024 måste registrera sig senast 14 dagar innan marknadsföringen påbörjas.

Vad är förpackning?

"Förpackning är alla produkter av vilken art och material som helst som används för paketering, skydd, hantering, leverans från tillverkaren till användaren eller konsumenten och presentation av varor, vare sig det är råvaror eller bearbetade varor. Alla engångsartiklar som används för samma ändamål betraktas också som förpackning", säger Produktansvar.dk.

Kategoriseringen av förpackningar baseras på det material som förpackningen är tillverkad av och kategoriseringen görs enligt följande:

Plast
Trä
Järnholdig metall
Aluminium
Glas
Papper och kartong
Mat- och dryckeskartonger
Komposit (blandmaterial)
Dessa kategorier måste användas vid registrering och rapportering av mängder. Om det har valts en blandning av material vid utformningen av förpackningen används termen komposit.

Förpackningar kategoriseras också utifrån användningen. Förpackningen delas upp i primär, sekundär och tertiär. Därutöver finns en särskild förpackning som kallas serviceförpackning.

Primär - Förpackning närmast produkten och utformad på ett sätt som gör den till en medföljande enhet på försäljningsplatsen för slutanvändaren. Primärförpackningen är en aktiv del av produktens utseende.

Sekundär - Multipack eller detaljförpackning som visar varan tillsammans med identiska eller liknande varor på försäljningsplatsen och utgör en samling av ett visst antal försäljningsenheter. Förpackningen kan tas bort från varan utan att det påverkar varans egenskaper.

Tertiär - Transportförpackning, dvs. förpackning för hantering och transport av ett antal försäljningsenheter eller multipackförpackningar som gör transporten enklare så att skador som orsakats av fysisk hantering eller transport undviks.

Serviceförpackning: Förutom kategoriseringen av förpackningsmaterial är design, form och användning avgörande för hur man ska agera. Definitionerna är centrala i förpackningslagstiftningen eftersom de kan vara indikatorer på om företaget har ett ansvar som ni måste vara uppmärksamma på.

Andra förpackningsbegrepp
Tom eller fylld förpackning
Kompositförpackning
Återvunnen/flerfaldig användning av förpackning jämfört med engångsförpackning
Lättviktiga bärkassar

Miljögraduerad avgift

Miljögraduerad avgift syftar till att skapa ytterligare incitament för bättre design av förpackningar. Det kommer att vara ett bonussystem där man belönas med en rabatt för bra miljödesign, men bestraffas med ett extra bidrag för dålig miljödesign.

De exakta designkriterierna är ännu inte fastställda, men ett antal principer har valts ut i den politiska överenskommelsen:

Återanvändbara förpackningar betalar endast en gång.
Kriterierna fastställs centralt och revideras löpande.
Design för högkvalitativ återanvändning och återvinning måste stödjas.
Andelen återvunnen plast i plastförpackningar måste främjas.
Fokus bör ligga på EU-harmonisering.
För närvarande handlar det i första hand om att minska förpackningarna, vilket kommer att innebära en mindre kostnad. En annan faktor är att man betalar för insamling, sortering och behandling av sin förpackning, så om ens design och materialval kan ändras för att underlätta återvinningen kommer det också att leda till färre kostnader.

Följande faktorer kommer sannolikt att vara centrala:

Avfallsminskning
Återanvändbarhet
Återvinningsbarhet
Användning av återvunnet material i förpackningar
Förekomsten av farliga ämnen.
Inspiration för designriktlinjer finns på Plastindustriens webbplats: www.plast.dk samt på vana.dk.

Denna artikel är en del av ett tema:

Tema: En cirkulär designbransch

Många av designbranschens företag skulle vilja vara mer cirkulära, men hur inför man en cirkulär affärsmodell och var börjar man resan? Det finns ett växande intresse för hållbara material och resurser. Men det handlar också om lokal produktion, återvinning och återvinning och energisnål teknik.

 

Det har vi tittat på i detta tema, där Frank Engelbrecht, Lifestyle & Design Cluster berättar att det faktiskt inte är så ohanterligt att börja jobba med cirkulär ekonomi. Och vi tittar på den nya "förpackningslagen", som träder i kraft 2025.

Relaterat innehåll

19.07.2024Designbase.se

IT-kriminella tar inte semester

16.07.2024Designbase.se

Expert: Få kontroll över ditt IT-system innan semestern och undvik bedrägerier

12.07.2024Designbase.se

Ökning av konkurser i juni

17.06.2024Designbase.se

Temu är föremål för strängare regler

11.06.2024Designbase.se

Direkt till konsument är det nya "svarta"

07.06.2024Droppery

Sponsrad

New brands like Riviera Maison, Versmissen, and BePureHome are now active as brands within Droppery

31.05.2024Treyd AB

Sponsrad

6 sätt du kan dra nytta av att använda Treyd för att finansiera leverantörsfakturor

22.05.2024Designbase.se

Kunskapsdelning på Nordstil Forum

Håll dig uppdaterad med designbase.se

Få insikt i de senaste produkterna, trenderna och tendenserna, spännande intervjuer, teman, unika jobberbjudanden och spännande evenemang.

Publisher

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023